PROGRAM GENEL BİLGİLERİ


Özgün müfredatı sayesinde alanında bilimsel, güncellenmiş ve zenginleştirilmiş ders içerikleri sunmak.
Sosyoloji alanıyla ilgili en güncel ders içeriklerini, en kolay anlaşılır bir sunum anlayışı içinde ve eksiksiz ders sunumları halinde sunmak.
Sosyoloji alanına ilişkin edindiği bilgileri analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve kullanabilme yeteneğine sahip, alanında uzman bireyler yetiştirmek.
Zaman, mekân ve öğrenme hızı esnekliğine sahip, rafine edilmiş ders materyalini yüksek etkileşimli sunum çerçevesinde sunarken kurumsal harcamaları minimize eden, evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.
Sosyolojiye ilişkin ileri düzeyde sahip olduğu bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmek.
Sosyoloji alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmek.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek; sorumluluğu altında çalışanların bir proje kapsamında gelişimlerini sağlamaya yönelik etkinlikleri planlayabilecek ve yönetebilecek uzman bireyler yetiştirmek.
Sosyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgilere eleştirel bir düzeyde yaklaşabilecek; öğrenim gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilecek ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutumu geliştirebilecek bireyler yetiştirmek.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecek; sosyoloji alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini bir uzmana ya da uzman olmayan bir kişiyle paylaşabilecek uzman bireyler yetiştirmek.
Sosyoloji alanında verilerin toplanmasından, toplanan verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip, bireysel ve toplumsal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre bilinci ve kalite vb. gibi konularda yeterli bilince sahip bireyler yetiştirmek.

Sosyoloji alanına ilişkin yüksek standartlara sahip ve kaliteli ders içerikleri üretmek.
Ürettiği yüksek standartlara sahip ders içeriklerini, yüksek teknolojik imkanların yardımıyla, sosyoloji eğitimi almak isteyen kitlelerin hizmetine sunarak tarih bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak.
Gelişmeye ve yeniliğe açık müfredatı ile dikkatleri çekerek alanında söz sahibi olmak.
Kaliteli bir eğitim vererek ileride geliştirilecek sosyoloji müfredatları için model olmak.
Türkiye'nin önde gelen, saygın sosyoloji programlarından biri haline gelebilmek.
Planladığı ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde, öğrenci merkezli olmayı hedefler.
Dünyada ve Türkiye'de eğitim, öğretim ve araştırma çalışmaları için yüksek kalite sağlayan, internet üzerinden yürütülen lisans eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten; ekip çalışmasını esas alan, katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahip, ülkemizin toplumsal sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir merkez olmaktır.
Geçmişin zengin ve köklü birikimiyle güncelin dinamizmini kavramayı hakkıyla gerçekleştirebilecek, geleceğin belirsizliğini belirginleştirmek ve öngörmek üzere çalışmalarını yürütecek bir program haline gelmek ve bu zorlu uğraşa girmeyi tercih eden uzman bireyler yetiştirmek.

1. Sosyoloji alanıyla ilgili güncel bilgileri yerel ve küresel düzeyde takip eder.
2. Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3. Sosyoloji alanında edindiği bilgiler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4. Sosyoloji alanında edindiği bilgileri toplumsal sorunları çözmede kullanır.
5. Öğrencilerin sosyolojiye yardımcı bilimlerden yararlanarak bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlar.
6. Sosyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler eşliğinde kendi alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
7. Sosyal ilişkileri ve bu yöndeki ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelere, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
8. Toplumu, toplumsal süreçleri ve değişimi anlamada bilimsel bilgiyi kullanır ve bu bilgiyi ihtiyaç duyulan alanlarda uygular.
9. Sosyoloji alanında verilerin toplanmasından, toplanan verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
10. Toplumsal sorunların çözümünde alan bilgisi dışında farklı disiplinlerden de faydalanır.
11. Uzmanlık alanına ilişkin çalışmalarda yaratıcı ve özgün katkılarda bulunur.
12. Toplumsal ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri kavrar.
13. Bireyin sorunlarını toplumla, toplumun sorunlarını da bireylerle ilişkilendirir.
14. Toplumsal sorunları kavrar; toplumun, ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
15. Toplumu, geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyarak, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir biçimde yorumlar.
16. Toplumsal grupları ve bu grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran etmenleri analiz eder.
17. Türk toplumunun yapısını tanır, bugününü daha bilinçli bir şekilde yorumlar.
18. Toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları analiz eder.
19. Küreselleşmenin farklı boyutlardaki (Ekonomi, Sanat, Bilim ve Kültürel) etkilerini yorumlar.
20. Toplumsal değişmenin, toplumu bütün boyutlarıyla etkilediğini, bireylerde çe¬şitli uyum sorunları yaratabildiğini, bunlara rağmen zorunlu ve gerekli olduğunu kavrar.
21. Kültürün çeşitli boyutlarının olduğunu fark eder.
22. Toplumun, "farklılıkları kuşatan bir birlik" halinde ve demokrasi temelinde gelişip güçlenmesi gerektiğine inanır.
23. Toplumsal kurumların neler olduğunu bilir ve işlevlerini değerlendirir.
24. Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular.
25. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder.
26. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır.
27. Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini ve nedenlerini değerlendirir.
28. Türk sosyologlarının Türkiye'deki sosyolojinin gelişimine katkısını fark eder.
29. Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar.
30. Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar.
31. Sosyalleşmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark eder.
32. Sosyalleşmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
33. Toplumsal konum, Statü ve Rol kavramları arasında ilişki kurar.
34. Sosyal statü ile sosyal saygınlığı ayırt eder.
35. Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder.
36. Toplumsal kontrolün işlevlerini ve çeşitlerini ifade eder.
37. Sosyal sapmanın nedenlerini irdeler.
38. Toplumsal yaşamdaki statü ve rollere ait olan hak ve görevlerini bilir.
39. Toplumsal yapıyı oluşturan öğeleri analiz eder.
40. Toplumsal etkileşim için gerekli koşulların neler olduğunu ifade eder.
41. Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder.
42. Toplumsal Tabaka ve Tabakalaşmanın yapısını değerlendirir.
43. Toplumsal tabakalara göre yaşama tarzı farklılıklarını karşılaştırır.
44. Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar.
45. Toplumsal değişmeyi değerlendirir.
46. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir.
47. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerin toplumdan topluma ve aynı toplum içinde zamanla değişebileceğini fark eder.
48. Bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisini değerlendirir.
49. Modernleşmenin toplumsal yapıya olan etkilerini değerlendirir.
50. Küreselleşmenin toplumsal değişime olan etkilerini yorumlar.
51. Toplumsal gelişmenin öğelerini tanır.
52. Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder.
53. Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder.
54. Toplumsal çözülmenin sonuçlarını sorgular.
55. Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder.
56. Kültürün öğelerini ayırt eder.
57. Kültürün özelliklerini değerlendirir.
58. Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder.
59. Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir.
60. Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir.
61. Kültürlenme ve Kültürleşme sürecinde yaşadığı toplumuna ilişkin değerlerin temele koyulması gerektiğini fark eder.
62. Toplumların Kültürel tutumlarının, farklı kültürlere bakış açılarını sorgular.
63. Kültürler arası etkileşimde kendi kültürünün rolü ve önemini değerlendirir.
64. Sosyolojik açıdan kurumun anlamını açıklar.
65. Toplumsal Kurumlara etki eden unsurları değerlendirir.
66. Toplumsal kurumların işlevlerini analiz eder.
67. Toplumsal yaşam açısından ailenin önemini yorumlar.
68. Mutlu evliliklerde olan koşulları değerlendirir.
69. Evlilik ve Boşanmanın aile bireyleri ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder.
70. Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır.
71. Geçmişten günümüze kadının aile ve toplum içindeki rolünü değerlendirir.
72. Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar.
73. Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi değerlendirir.
74. Dinin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir.
75. Din ve Laiklik kavramlarının ilişkisini yorumlar.
76. Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir.
77. Ekonominin temel öğelerini toplumsal yaşamla ilişkilendirir.
78. Birey ve toplum hayatı açısından üretim ve tüketim alışkanlıklarını irdeler.
79. Siyaset kurumunu tanır.
80. Siyaset Kurumu ile ilgili temel kavramları ifade eder.
81. Siyasal yönetim şekillerini tanır ve karşılaştırır.
82. Toplumsal yaşamına en uygun yönetim biçimi olan Demokrasi'yi değerlendirir.
83. Çağdaş dünyayı anlamak için geliştirilen kuramları kavrar.
84. Çağdaş sosyoloji kuramları aracılığıyla çağdaş dünyayı tanır.
85. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal yapıda yarattığı oluşumlara ve sonuçlara ilişkin farkındalık geliştirir.
86. Siyasal temsil, demokrasi, katılım, insan hakları, yurttaşlık, milliyetçilik, demokrasi gibi temel kavramlara, kadınların aleyhine nasıl bir gelişim gösterdiğine, tarihsel ve teorik açıdan bakabilir.
87. Toplumlardaki ve kurumlardaki iktidar ilişkilerini analiz edebilecek teorik bilgi donanımı kazanır.
88. Yerel yönetimler, siyasal partiler, işçi ve işveren sendikaları gibi seçilmiş kurumlarda kadınların eksik katılımını sebeplerini ve çözüm yollarını öğrenir.
89. Kadınların toplumsal ve siyasal hareketlerde yaptığı mücadeleyi öğrenir.
90. İktidar, otorite, adalet, eşitlik, demokrasi, siyasal temsil, katılım, insan hakları, yurttaşlık, milliyetçilik gibi sosyal bilimlerin temel kavramlarının ve teorik tartışmalarının ve bunun topluma yansıma şekillerinin, merkezi ve yerel yönetimler, siyasal partiler, işçi ve işveren sendikaları gibi kurumlarda -tarihsel gelişimi de ihmal etmeden- kadınlar açısından çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı ve eleştirel analizini kavrar.
91. Göç olgusunu, tartışma ve sorun alanlarını kavrar.
92. Hukuka ilişkin bir tanıma ulaşacak ve böylelikle sosyoloji ve hukuk arasında karşılıklı birbirine katkı yapacak bir işbirliği sağlanmış olacaktır.
93. Günümüzün sosyal hareketlerinin yapılarını, dinamiklerini, amaçlarını ve stratejilerini kavrayacaktır.
94. Güncel hayatın değişik veçhelerini ve toplumun çeşitli kesimlerinin farklı taleplerini ve bu taleplerini dile getiriş biçimlerine ilişkin bilgi sahibi olur.
95. Kentsel dönüşüme dair kavramsal ve tarihsel bir haritalama yapmayı öğrenir.
96. Sürdürülebilirlik, sosyal dışlanma ve kent yoksulluğu, kent girişimciliği ve rekabet gibi temalara aşina olacaklardır.
97. Ulusal ve uluslararası iyi ve kötü proje deneyimlerini ve kurumsal-mali yapı uygulama araçlarını öğrenirler.
98. Toplumdaki iletişim süreçlerini ve kitle iletişim araçlarını öğrenirler.
99. Birey-birey, birey-grup arasındaki iletişim süreçlerini, günümüzde önemli bir sosyalleşme aracı olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarının oluşum ve işleyiş süreçlerini ve mekanizmalarını kavrarlar.
100. Bedenin dönüşümünün, özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik, mekan, engelli bedenler, emek ve tüketim kültürü başlıkları çerçevesinde tahlilini yapar.
101. Bedenin düzenlenmesine dair tartışmaları kavrar.
102. Sanat-toplum ilişkisini kavrar.
103. Sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik perspektifini kavrar.
104. Estetik ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kavrar.
105. Sosyal içerikleri bağlamında mimari ve görsel sanatları; teknolojinin sanata etkisini ve modern çağda sanatın sosyal yönünü kavrar.
106. Toplumsal gerçekliği edebi metinler üzerinden tartışabilmeyi kavrar.
107. Edebi metinlere yansıyan toplumsal olgular içerisinde özellikle modernleşme, postmodern yönelimler, toplumsal değişme dinamikleri, kültürel çözülme ve kimlik arayışları gibi temalara ilişkin bir hassasiyet geliştirir.
108. Tanzimat'tan günümüze kadar olan süreçte Türkiye'deki değişim süreçleri edebi metinler üzerinden değerlendirerek Türkiye'nin yaşadığı tarihsel sürece ilişkin derinlikli bir kavrayış sahibi olur.
109. Küreselleşme ile birlikte sanatın aldığı yeni biçim ve bunun toplum katmanlarına yansımasını kavrar.
110. Sanatın ekonomi, siyaset ve din gibi sosyal kurumlarla ilişkisini kavrar.
111. İktidar-toplum-sanat ilişkilerini kavrar.
112. Sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumunu analiz eder.
113. Sanatın sosyal, kültürel ve ideolojik boyutlarını kavrar.
114. Modern dönemde gündelik hayatın oluşumu, sürdürülebilir kılınmasının temel dinamikleri, kullanılan araçlar ve gündelik hayatın yeniden örgütlenmesi hakkında bilgi, birikim ve fikir sahibi olur.
115. Modern çağda gündelik hayatı şekillendiren açık ve gizli dinamikleri yakalar.
116. Bilimsel bilginin dayandığı toplumsal bağlamı öğrenir.
117. Genelde bilginin, özelde bilimsel bilginin toplumsal düzen içinde kazandığı işlevi idrak eder.
118. Bilimsel nesnelliği eleştirel bir açıdan yorumlama becerisi kazanır.
119. Toplumlararası ilişkilerin doğasına dair bir farkındalık sağlar.
120. Sosyoloji disiplinin kurucu isimlerinin geliştirdikleri kavramları ve kuramları kavrar.
121. Sosyolojinin klasik ve çağdaş temel kuramlarını kavrar.
122. İnsanlık tarihinin kazanımlarını ve kritik dönüşümlerini kavrar.

 

 Program başarısını belirleyecek en önemli gösterge, programdan mezun olacak öğrencilerin çalışma alanlarının kapsamı ve istihdam oranlarıdır. Bunun yanında programın başlaması ile bilişim ve işletme alanında üretilecek makale, bildiri, kitap, projeler vb. gibi bilimsel ve teknolojik yayınlar, yeni açılımla kazanılan tecrübeler dikkate alınacaktır.

 Öğrenciler izlenerek, programın, kişisel gelişimlerine yaptığı katkılar analiz edilecektir. Bu kapsamda öğrenci memnuniyet anketleri yapılacaktır.

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim; internet ve diğer veri iletişim ağları bağlantılı olarak verilebilir. Bu tür eğitimde; video kaset, CD/DVD Ses ve görüntülü eğitim gereçleri, kitap, web tabanlı dokümanlar, telefon, posta, e-posta gibi iletişim araçları kullanılabilir.

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Open University (İngiltere) - Open University Malaysia (Malezya) - Athabasca University (Kanada) - Indra Gandhi National - Open University (Hindistan)

Bölümün eğitim ve öğretim faaliyetine, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başlatılması düşünülmektedir. "İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü"'ne alınması düşünülen öğrenci sayısı sınırsız kontenjanlıdır.

Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdam edilecekleri alanlar çeşitlilik arz etmektedir. Bölümün ders programı da, bu çeşitliliğe hitap edecek şekilde oluşturulmuştur. Mezunlarımızın öğretmenlikten şirket yöneticiliğine, sosyal bilimsel araştırma kurumlarından Türkiye'de de yaygınlaşmakta olan think-tank kurumlarına, sosyal hizmet kurumlarından bürokrasiye varıncaya kadar pek çok alanda çalışabilir donanıma sahip olmaları hedeflenmiştir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin, "Sosyoloji Lisans" mezunu unvanı alınması uygun görülmektedir.

 

E-BULTEN