Program Genel Bilgileri


Kabul Koşulları

YGS sınavında yeterli puanı almış olmak

Vizyon

"Sosyoloji Bölümü'nün dört yıllık lisans programı, öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir. Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir kültürel birikim sağlamaktadır. Öğrenciler, kendilerini öğretmenlik, araştırma ve çeşitli organizasyonlarda yöneticilik pozisyonlarına hazırlayacak yönde dersler alabilme olanağına sahiptirler. Açık eğitim şeklinde açılacak bu program öğrencilerin mekan ve zaman sınırlaması olmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinden interaktif ve sürekli biçimde faydalanmaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Eğitim ve öğretim kapsamında ele alınacak konuların, ulusal ve uluslar arası alanda yeni gelişmelerle eş zamanlı olarak aktarılmasını sağlayacaktır.Konularla ilgili ders notları e-kitap ve e-audio kitap biçiminde oluşturulacak öğrencilerin erişimine her an hazır durumda olacaktır. Sektörel kurumlar ile (halkla ilişkiler ve reklam ajansları, ilgili dernekler ve bunun gibi) işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik staj programları uygulanacaktır."

Misyon

Sürekli gelişen ve inovasyona açık, proaktif, çağın varoluşsal, kültürel, ahlaki sorunlarını farklı bir açıdan ele alarak bu sorunlar karşısında sosyolojik bir bakış açısı ile çözümler üretebilmek adına zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, Sosyoloji eğitimi almak isteyen bireylere üniversite kapısını açmak ve bu eğitimi en üst düzeyde teknoloji kullanarak yerine getirmektir. Lisans düzeyinde bir diploma kazandırmanın da ötesinde ikinci bir disiplin/üniversite okumak isteyenlere, kültürel ve entelektüel seviyelerini ve bilinçlerini ilerletmek isteyenlere, dünyayı her yönüyle tanıyan ve bilen yerel ve küresel toplum bilgisine sahip dünya vatandaşı olmak isteyenlere bu hedeflerine ulaşmak için sosyoloji eğitimi imkânı sağlamaktır. Ayrıca bilimsel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayıp toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı ve bilinçli, temel sosyoloji bilgisine sahip; toplumsal, kültürel, ekonomik ve tarihsel verilerin sosyolojik yöntemlerle tespitini, üretilmesini ve bilgi teknolojileri ile işlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini bilen bireylerin yetiştirilmesi de üstlendiğimiz bir diğer misyonumuzdur.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

1. Sosyoloji alanıyla ilgili güncel bilgileri yerel ve küresel düzeyde takip eder.
2. Sosyoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
3. Sosyoloji alanında edindiği bilgiler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4. Sosyoloji alanında edindiği bilgileri toplumsal sorunları çözmede kullanır.
5. Öğrencilerin sosyolojiye yardımcı bilimlerden yararlanarak bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlar.
6. Sosyoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler eşliğinde kendi alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
7. Sosyal ilişkileri ve bu yöndeki ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelere, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
8. Toplumu, toplumsal süreçleri ve değişimi anlamada bilimsel bilgiyi kullanır ve bu bilgiyi ihtiyaç duyulan alanlarda uygular.
9. Sosyoloji alanında verilerin toplanmasından, toplanan verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.
10. Toplumsal sorunların çözümünde alan bilgisi dışında farklı disiplinlerden de faydalanır.
11. Uzmanlık alanına ilişkin çalışmalarda yaratıcı ve özgün katkılarda bulunur.
12. Toplumsal ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri kavrar.
13. Bireyin sorunlarını toplumla, toplumun sorunlarını da bireylerle ilişkilendirir.
14. Toplumsal sorunları kavrar; toplumun, ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
15. Toplumu, geçmişiyle ilişkisi içinde tanıyarak, içinde yaşanılan durumu bilinçli bir biçimde yorumlar.
16. Toplumsal grupları ve bu grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran etmenleri analiz eder.
17. Türk toplumunun yapısını tanır, bugününü daha bilinçli bir şekilde yorumlar.
18. Toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları analiz eder.
19. Küreselleşmenin farklı boyutlardaki (Ekonomi, Sanat, Bilim ve Kültürel) etkilerini yorumlar.
20. Toplumsal değişmenin, toplumu bütün boyutlarıyla etkilediğini, bireylerde çeşitli uyum sorunları yaratabildiğini, bunlara rağmen zorunlu ve gerekli olduğunu kavrar.
21. Kültürün çeşitli boyutlarının olduğunu fark eder.
22. Toplumun, ""farklılıkları kuşatan bir birlik"" halinde ve demokrasi temelinde gelişip güçlenmesi gerektiğine inanır.
23. Toplumsal kurumların neler olduğunu bilir ve işlevlerini değerlendirir.
24. Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular.
25. Toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder.
26. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır.
27. Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini ve nedenlerini değerlendirir.
28. Türk sosyologlarının Türkiye'deki sosyolojinin gelişimine katkısını fark eder.
29. Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar.
30. Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar.
31. Sosyalleşmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark eder.
32. Sosyalleşmenin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirir.
33. Toplumsal konum, Statü ve Rol kavramları arasında ilişki kurar.
34. Sosyal statü ile sosyal saygınlığı ayırt eder.
35. Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder.
36. Toplumsal kontrolün işlevlerini ve çeşitlerini ifade eder.
37. Sosyal sapmanın nedenlerini irdeler.
38. Toplumsal yaşamdaki statü ve rollere ait olan hak ve görevlerini bilir.
39. Toplumsal yapıyı oluşturan öğeleri analiz eder.
40. Toplumsal etkileşim için gerekli koşulların neler olduğunu ifade eder.
41. Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder.
42. Toplumsal Tabaka ve Tabakalaşmanın yapısını değerlendirir.
43. Toplumsal tabakalara göre yaşama tarzı farklılıklarını karşılaştırır.
44. Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar.
45. Toplumsal değişmeyi değerlendirir.
46. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir.
47. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerin toplumdan topluma ve aynı toplum içinde zamanla değişebileceğini fark eder.
48. Bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisini değerlendirir.
49. Modernleşmenin toplumsal yapıya olan etkilerini değerlendirir.
50. Küreselleşmenin toplumsal değişime olan etkilerini yorumlar.
51. Toplumsal gelişmenin öğelerini tanır.
52. Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder.
53. Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder.
54. Toplumsal çözülmenin sonuçlarını sorgular.
55. Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder.
56. Kültürün öğelerini ayırt eder.
57. Kültürün özelliklerini değerlendirir.
58. Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder.
59. Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir.
60. Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir.
61. Kültürlenme ve Kültürleşme sürecinde yaşadığı toplumuna ilişkin değerlerin temele koyulması gerektiğini fark eder.
62. Toplumların Kültürel tutumlarının, farklı kültürlere bakış açılarını sorgular.
63. Kültürler arası etkileşimde kendi kültürünün rolü ve önemini değerlendirir.
64. Sosyolojik açıdan kurumun anlamını açıklar.
65. Toplumsal Kurumlara etki eden unsurları değerlendirir.
66. Toplumsal kurumların işlevlerini analiz eder.
67. Toplumsal yaşam açısından ailenin önemini yorumlar.
68. Mutlu evliliklerde olan koşulları değerlendirir.
69. Evlilik ve Boşanmanın aile bireyleri ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder.
70. Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır.
71. Geçmişten günümüze kadının aile ve toplum içindeki rolünü değerlendirir.
72. Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar.
73. Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi değerlendirir.
74. Dinin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir.
75. Din ve Laiklik kavramlarının ilişkisini yorumlar.
76. Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir.
77. Ekonominin temel öğelerini toplumsal yaşamla ilişkilendirir.
78. Birey ve toplum hayatı açısından üretim ve tüketim alışkanlıklarını irdeler.
79. Siyaset kurumunu tanır.
80. Siyaset Kurumu ile ilgili temel kavramları ifade eder.
81. Siyasal yönetim şekillerini tanır ve karşılaştırır.
82. Toplumsal yaşamına en uygun yönetim biçimi olan Demokrasi'yi değerlendirir.
83. Çağdaş dünyayı anlamak için geliştirilen kuramları kavrar.
84. Çağdaş sosyoloji kuramları aracılığıyla çağdaş dünyayı tanır.
85. Toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal yapıda yarattığı oluşumlara ve sonuçlara ilişkin farkındalık geliştirir.
86. Siyasal temsil, demokrasi, katılım, insan hakları, yurttaşlık, milliyetçilik, demokrasi gibi temel kavramlara, kadınların aleyhine nasıl bir gelişim gösterdiğine, tarihsel ve teorik açıdan bakabilir.
87. Toplumlardaki ve kurumlardaki iktidar ilişkilerini analiz edebilecek teorik bilgi donanımı kazanır.
88. Yerel yönetimler, siyasal partiler, işçi ve işveren sendikaları gibi seçilmiş kurumlarda kadınların eksik katılımını sebeplerini ve çözüm yollarını öğrenir.
89. Kadınların toplumsal ve siyasal hareketlerde yaptığı mücadeleyi öğrenir.
90. İktidar, otorite, adalet, eşitlik, demokrasi, siyasal temsil, katılım, insan hakları, yurttaşlık, milliyetçilik gibi sosyal bilimlerin temel kavramlarının ve teorik tartışmalarının ve bunun topluma yansıma şekillerinin, merkezi ve yerel yönetimler, siyasal partiler, işçi ve işveren sendikaları gibi kurumlarda -tarihsel gelişimi de ihmal etmeden- kadınlar açısından çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı ve eleştirel analizini kavrar.
91. Göç olgusunu, tartışma ve sorun alanlarını kavrar.
92. Hukuka ilişkin bir tanıma ulaşacak ve böylelikle sosyoloji ve hukuk arasında karşılıklı birbirine katkı yapacak bir işbirliği sağlanmış olacaktır.
93. Günümüzün sosyal hareketlerinin yapılarını, dinamiklerini, amaçlarını ve stratejilerini kavrayacaktır.
94. Güncel hayatın değişik veçhelerini ve toplumun çeşitli kesimlerinin farklı taleplerini ve bu taleplerini dile getiriş biçimlerine ilişkin bilgi sahibi olur.
95. Kentsel dönüşüme dair kavramsal ve tarihsel bir haritalama yapmayı öğrenir.
96. Sürdürülebilirlik, sosyal dışlanma ve kent yoksulluğu, kent girişimciliği ve rekabet gibi temalara aşina olacaklardır.
97. Ulusal ve uluslararası iyi ve kötü proje deneyimlerini ve kurumsal-mali yapı uygulama araçlarını öğrenirler.
98. Toplumdaki iletişim süreçlerini ve kitle iletişim araçlarını öğrenirler.99. Birey-birey, birey-grup arasındaki iletişim süreçlerini, günümüzde önemli bir sosyalleşme aracı olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarının oluşum ve işleyiş süreçlerini ve mekanizmalarını kavrarlar.
100. Bedenin dönüşümünün, özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik, mekan, engelli bedenler, emek ve tüketim kültürü başlıkları çerçevesinde tahlilini yapar.
101. Bedenin düzenlenmesine dair tartışmaları kavrar.
102. Sanat-toplum ilişkisini kavrar.
103. Sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik perspektifini kavrar.
104. Estetik ve ideoloji arasındaki ilişkiyi kavrar.
105. Sosyal içerikleri bağlamında mimari ve görsel sanatları; teknolojinin sanata etkisini ve modern çağda sanatın sosyal yönünü kavrar.
106. Toplumsal gerçekliği edebi metinler üzerinden tartışabilmeyi kavrar.
107. Edebi metinlere yansıyan toplumsal olgular içerisinde özellikle modernleşme, postmodern yönelimler, toplumsal değişme dinamikleri, kültürel çözülme ve kimlik arayışları gibi temalara ilişkin bir hassasiyet geliştirir.
108. Tanzimat'tan günümüze kadar olan süreçte Türkiye'deki değişim süreçleri edebi metinler üzerinden değerlendirerek Türkiye'nin yaşadığı tarihsel sürece ilişkin derinlikli bir kavrayış sahibi olur.
109. Küreselleşme ile birlikte sanatın aldığı yeni biçim ve bunun toplum katmanlarına yansımasını kavrar.
110. Sanatın ekonomi, siyaset ve din gibi sosyal kurumlarla ilişkisini kavrar.
111. İktidar-toplum-sanat ilişkilerini kavrar.
112. Sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumunu analiz eder.
113. Sanatın sosyal, kültürel ve ideolojik boyutlarını kavrar.
114. Modern dönemde gündelik hayatın oluşumu, sürdürülebilir kılınmasının temel dinamikleri, kullanılan araçlar ve gündelik hayatın yeniden örgütlenmesi hakkında bilgi, birikim ve fikir sahibi olur.
115. Modern çağda gündelik hayatı şekillendiren açık ve gizli dinamikleri yakalar.
116. Bilimsel bilginin dayandığı toplumsal bağlamı öğrenir.
117. Genelde bilginin, özelde bilimsel bilginin toplumsal düzen içinde kazandığı işlevi idrak eder.
118. Bilimsel nesnelliği eleştirel bir açıdan yorumlama becerisi kazanır.
119. Toplumlararası ilişkilerin doğasına dair bir farkındalık sağlar.
120. Sosyoloji disiplinin kurucu isimlerinin geliştirdikleri kavramları ve kuramları kavrar.
121. Sosyolojinin klasik ve çağdaş temel kuramlarını kavrar.
122. İnsanlık tarihinin kazanımlarını ve kritik dönüşümlerini kavrar.

Bilgi

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2. Sosyoloji biliminin temel kavramlarını kavramakta ve kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4. Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5. Sosyolojik araştırma ve planlama bilgisine sahiptir.
6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceri

7. Sosyoloji alanına ilişkin edindiği bilgileri analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve kullanabilme yeteneğine sahiptir.
8. Sosyolojiye ilişkin ileri düzeyde sahip olduğu bilgileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğine sahiptir.
9. Alana ilişkin bilgileri teknik imkanlarla işleyerek bilgi elde etme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla rapor haline getirip sunma beceresine sahiptir.
10. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretme ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

Tutumlar

11. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak ve gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözme yeteneğine sahiptir.
12. Alanla ilgili bir uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
13. Uzmanlık bilgisini sorumluluk bilinciyle kullanır. Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir.
14. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
15. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
17. Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğini göz önünde bulundurup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme yeteneğine sahiptir.
18. Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme yeteneğine sahiptir.

Yönleri

Güçlü Yönler:
1) Çalışma ve üniversite hayatını birlikte yürütmek isteyenler için de eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, teknolojiye açık olması ve gelişen teknoloji ile uyum içinde eğitim yapılması, zaman ve mekân sınırlaması olmadan ders görüntüsü ve ders içeriğine ulaşabilme imkânının bulunması, farklı sosyolojik yaklaşımların karşılaştırılmalı bir biçimde öğretilmesi, zengin içerikli ve geniş kapsamlı ders içeriğine sahip olması, Sosyoloji programının müfredatı öğrencilerimizin birçok beceriyi kazanmaları ve çağdaş yöntemlerle günümüz sorunlarına çözümler üretebilecek seviyede ve hatta proaktif uygulamalar ortaya koyabilecek düzeyde eğitim almalarını sağlayacak özellikte olması, dört yıllık lisans programımızın müfredatı ihtiyaçları ve sosyoloji alanındaki en son gelişmeleri de dikkate alan geniş bir yelpazedeki derslerden oluşması, dördüncü yılda daha esnek ve öğrencilerimizin eğilimleri doğrultusunda ilgi duydukları seçebilecekleri ders çeşitliliğinin zengin olması.
2) Uluslararası sosyoloji dernekleri, araştırma enstitüleri, kurumları ve insanlarıyla bağlarının bulunması, disiplinler arası işbirliğini önemseyen bir yaklaşıma sahip olması; Sosyoloji programımızın yurt dışında bilinirliğinin ve saygınlığının bulunması, Sosyolojinin bir bilim olarak, değişik kariyer fırsatları sunma kapasitesine sahip çok disiplinli kimliği gereği mezunlarımızın geniş bir yelpazede kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkân ve potansiyelinin bulunması, kamu kurumları, yerel yönetimler, şirketler ve mühendislik bölümleriyle sürekli etkileşim hâlinde olan programımızın, problemler üzerinde uygulanabilir projeler geliştirme konusunda güçlü bir etkiye sahip olması böylece öğrenimleri süresince iş dünyasının çeşitli alanlarıyla yakın temas hâlinde ve içinde olan öğrencilerimizin, mezuniyet sonrasında geniş bir yelpazede etkin olabilme olasılığı, sürekli olarak yurt içi ve yurtdışında teorik ve uygulamaya yönelik sosyolojik çalışmaların düzenlenmesi, toplumsal yapıları, dönüşümleri ve süreçleri vakitlice görme imkânlarının var olması, her konuda gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışından birden fazla öğretim üyesi tarafından eğitim alma imkânının olması.

Genel Bilgiler

Açıldığı Yıl : 2011-2012 / 2012-2013 Düzeyi :
Lisans
ISCED Kodu : 3-31(Sosyal ve Davranış Bilimleri)/312(Sosyoloji ve Kültür Çalışmaları) Öğretim Türü : AçıkÖğretim
Eğitim Yılı : Türkçe Kontenjan Ort. :  
Yabancı Dil : YOK Mesleki Eğitim : YOK

Başarı Düzeyleri (Son 3 Yıl Verileri Doğrultusunda)

Başarı Düzeyi : Program henüz mezun vermemiştir. Mezun Oranı : Program henüz mezun vermemiştir.
Mezuniyet Ort. : Program henüz mezun vermemiştir. Performans : Program henüz mezun vermemiştir.
Geçiş Sayıları : yok Bırakma Oranı : yok
Bitirme Süreleri : Program henüz mezun vermemiştir. İş Bulma Oranı : Program henüz mezun vermemiştir.

 

Araçlar

Her dönem öğrenci performansı, ders performansları ve diğer performans göstergeleri için istatistiksel analizler yapılmakta ve buna göre iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar fakülte kuruluna sunulmaktadır.

Düzey Yükseltme

Sosyoloji ile ilgili teorik bilgilenimlerin ve birikimlerin test edilmesine yönelik saha araştırmalarının, araştırma projelerinin planlanması ve uygulanması ve bu projelere sosyoloji öğrencilerinin mümkün ölçüde en geniş katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu yöndeki amaçlara ulaşmak için, diğer sosyoloji bölümleri ve araştırma merkezleriyle işbirliği içinde olmanın zeminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Değerlendirme

Programın geliştirilmesine yönelik ölçme değerlendirme ve iyileştirme faaliyetleri için performans göstergeleri izlenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin başarı durumları, öğretim üyelerinin performansları, ders eğitim materyelleri ve uzaktan eğitim platformuna yönelik ölçme ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin başarılarının ölçülmesinde her dönem bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir de bütünleme sınavı olmak üzere, toplamda üç adet sınav yapılmaktadır. Ara sınav online olarak ALMS sistemi üzerinden yapılmakta, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları fiziksel olarak üniversite kampüslerinde soru kitapçıkları ve cevap formları aracılığıyla yapılmaktadır. Öğrenci başarıları ölçülerek raporlanmakta başarısız olan öğrencilerin başarısızlık nedenleri analiz edilmektedir. Bu kapsamda kök nedenler araştırılarak başarısızlıkların en az seviyeye indirgenmesi için önlemler geliştirilmektedir. Öğretim üyelerinin eğitim öğretim performanslarının izlenmesi için öğrencilerin dersin öğretim üyesi, ders materyelleri gibi konularda geri bildirimlerinin alınıp öğretim üyeleri performanslarının değerlendirileceği bir sistem üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için şu şartları gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir:

Ünvanlar

Sosyoloji Lisans Mezunu

İstihdam

Pedagojik Formasyon almak kaydı ile MEB'de Felsefe Grubu Öğretmenliği, akademisyenlik, yazarlık, medya, halkla ilişkiler, sinema ve edebiyat dünyasında istihdam edilebilirler.

Paydaşlar

İç Paydaşlar: Öğrenciler ve öğretim üyelerinin programın iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerileri elektronik ortamda alınması öngörülmektedir. Dış Paydaşlar: Ulusal çapta yılda en az bir kez çeşitli öğretim üyeleri ve ilgili alanda yetkin uzmanlarla toplantı düzenleyerek, meslek örgütleri ile görüşmeler yaparak, sosyal paylaşım ağları üzerinden anketler yapılarak çeşitli görüş alınması öngörülmektedir.  

Alt Yapı

Fiziki Altyapı :  
Toplam Alan : 2280 (Tüm Bina)1856 (AUZEF)(Tüm Programlar için ortak kullanılan alan)
Sınıflar : Yok
Uygulama Alanı : Yok
Diğer Alanlar : Yok
Donanım ve Ekip : Ders videolarının çekilebilmesi için gerekli ses yalıtımı yapılmış stüdyo, kamera, spot, araç, Akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar, Öğretim Yönetim Sistemi Yazılımı, Canlı Ders YazılımıSınav Organizasyon YazılımıOptik Okuma ve Değerlendirme YazılımıÖğrenci Destek YazılımıSMS YazılımıHosting ile sağlanan bilgisayar donanım altyapısı ve sistem yazılımları.
Özel Ekipman : Ders videolarının çekilebilmesi için gerekli ses yalıtımı yapılmış stüdyo, kamera, spot, araç, Akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar, Öğretim Yönetim Sistemi Yazılımı, Canlı Ders YazılımıSınav Organizasyon YazılımıOptik Okuma ve Değerlendirme YazılımıÖğrenci Destek YazılımıSMS YazılımıHosting ile sağlanan bilgisayar donanım altyapısı ve sistem yazılımları.
Özel Malzemeler : Yok
Kaynaklar : Her ders için bir yarıyıl boyunca 14 haftalık Ders videosu, e-Ders Kitabı, Ders Sunumu, ders notlarının seslendirilmesi ve mp3 formatında kaydı ve Canlı Ders kaydı hazırlanmaktadır. Ayrıca Üniversite Merkez Kütüphanesi e-Veritabanı üzerindeki kaynaklar bulunmaktadır. Bütün kaynaklar elektronik niteliktedir.
Sosyal Olanaklar : Öğrenciler, Üniversitemizin sağladığı tüm sosyal olanaklara sahiptirler.
Akademik Altyapı :  

 

 

 

E-BULTEN